Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – rok założenia 1921, jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem zrzeszającym Ochotnicze Straże Pożarne oraz inne osoby prawne, posiada osobowość prawną. 

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 ze zm.) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 ze zm.), oraz własnego statutu . 

Jest kontynuatorem chlubnych tradycji floriańskiego ruchu strażackiego na ziemiach polskich, ruchu strażackiego krzewiącego idę niesienia bezinteresownej pomocy ludziom i służenia Bogu i Ojczyźnie, Opiera swą działalność na pracy społecznej. 

Celem Związku OSP RP jest m.in.: 
- działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami , np. wypadkami, awariami, katastrofami. 
- działanie na rzecz ochrony środowiska, 
- -rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej oraz sportu, 
- rozwijanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży, 
- wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej, 
- informowanie o występujących zagrożeniach pożarniczych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania, 
- organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży. 

Związek OSP RP posiada swój: 
- hymn, znak i flagę organizacyjną, statut, a zrzeszone w nim Ochotnicze Straże Pożarne mają swoje sztandary, pieczęcie, mundury, dystynkcje i odznaki. Powyższe cele realizowane są przez: 
- współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami, 
- udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywanie w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń, 
- gromadzenie środków finansowych, 
- zapewnienie doradztwa prawnego w zakresie funkcjonowania OSP, 
- mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej, 
- inicjowanie i organizowanie imprez sportowych oraz przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP, 
- prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych, 
- przedstawianie organom administracji publicznej wniosków dotyczących doskonalenia stanu ochrony przeciwpożarowej, 
- popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. 

Władze Związku OSP RP: 
Władze naczelne : Zjazd Krajowy, Zarząd Główny ZOSP RP, Prezydium ZG ZOSP RP, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Honorowy, Zarząd Wykonawczy Związku OSP RP, 
Władze oddziałów: wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest Druh WALDEMAR PAWLAK. 

Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Treść zgodna z wpisem do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, NR KRS:0000116212 . Pobierz ze strony www.zosprp.pl 

Zgodnie z postanowieniami „Statutu Związku OSP RP" na terenie województwa łódzkiego działa Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Łódzkiego w Łodzi". Obecne władze Oddziału Wojewódzkiego wybrane zostały na IV Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP PR Województwa Łódzkiego w Łodzi, który odbył się w dniu 21 kwietnia 2017 r. w Dobieszkowie. 

Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Łódzkiego jest Druh JAN RYŚ.