Dzisiejszym tematem jest – „Dodatek do emerytur" – START godzina 17:00. Zapraszamy do oglądania.

#Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok V – DODATEK DO EMERYTUR

🔥🔥🔥 Propozycje zawarte w projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

⬇⬇⬇ W projekcie ustawy o Ochotniczej straży pożarnej (art. 16) stanowi:

➡ Ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze, z tytułu wysługi lat w JRG OSP w wysokości 1/14 stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

➡ Uprawnienie do świadczenia, o którym mowa w ust 1, przysługuje ratownikowi OSP, który był co najmniej przez 25 lat czynnym członkiem JRG OSP.

➡ Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia oraz kobietę 60 roku życia.

➡ Przez czynne członkostwo w OSP należy rozumieć członkostwo, podczas którego ubezpieczony ratownik OSP brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną.

➡ Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla siedziby OSP wydaje zaświadczenie o spełnieniu przez ratownika OSP wymogów, o których mowa w ust. 2 i 4, na podstawie potwierdzenia właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta o spełnieniu wymagań.

➡ Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady wypłacania świadczenia ratowniczego z zasobów Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA oraz wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5.

⬇⬇⬇ Z kolei w przepisach przejściowych i końcowych projektu ustawy art. 35 stanowi:

➡ Członkom ochotniczych straży pożarnych, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, którzy ukończyli 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet, oraz przez co najmniej 25 lat brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, przysługuje świadczenie ratownicze, o którym mowa w art. 16.

➡ Osobom, które ukończyły 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet, oraz przez co najmniej 25 lat spełnił łącznie następujące warunki: 1) brały udział w działaniach ratowniczych; 2) były ratownikami OSP; – przysługuje świadczenie ratownicze, o którym mowa w art. 16.

➡ Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, jest: 1) od 1 stycznia 2012 r. – dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną; 2) do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie trzech świadków.

➡ Świadkiem nie może być: 1) małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy; 2) osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli; 3) osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej; 4) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

➡ Co najmniej jednym ze świadków jest osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej, w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział w działaniach ratowniczych wnioskodawcy.

➡ Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, podlega weryfikacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, co do jego wiarygodności, a następnie jest przekazywane do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu jego zatwierdzenia.

➡ Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

➡ W celu weryfikacji oświadczenia organ może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni.

➡ Organ może odmówić potwierdzenia w przypadku uznania, iż oświadczenia świadków lub przekazane dodatkowe dokumenty nie są obiektywne lub w nienależyty sposób potwierdzają fakt bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych wnioskodawcy.

➡ Przepis ten potencjalnie pozwala zaliczyć okres udziału w działaniach ratowniczych w okresie poprzedzającym wejście w życie ustawy o OSP. Jednak należy pamiętać, że członkowie OSP, którzy do wejścia w życie ustawy nie będą mieli 25. letniego czasu udziału w działaniach ratowniczych, a po wejściu w życie ustawy o OSP nie znajdą się w OSP, które utworzą JRG OSP oraz nie będą ratownikami OSP, nie będą mieli szans na uzyskanie „świadczenia ratowniczego".

🔥🔥🔥 Inne propozycje dodatku do emerytur.

➡ Od wielu lat w środowisku ochotniczego strażactwa były wyrażane oczekiwania co do docenienia długotrwałego udziału strażaków ochotników w działaniach ratowniczych poprzez odpowiednią gratyfikację finansową np. w postaci dodatku do emerytury i renty.

➡ W 2016 r. pojawiły się inicjatywy ustawodawcze mające na celu doprowadzić do przyznania dodatków do emerytur dla członków OSP, którzy przez wiele lat uczestniczyli w działaniach ratowniczych. Jedna z inicjatyw była następstwem utworzenia społecznego komitetu inicjatywy ustawodawczej przez samych strażaków ochotników (projekt obywatelski).

➡ Obywatelski projekt ustawy (popierany przez ZOSP RP) został wniesiony w VIII kadencji Sejmu (druk nr 1534). Na podstawie art. 4. ust. 3 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli - projekt ustawy, w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji. W obecnej IX kadencji Sejmu druk sejmowy nosi nr 34. Poniżej link do treści projektu ustawy: https://orka.sejm.gov.pl/.../1967F0D6878D8.../%24File/34.pdf

➡ I czytanie w IX kadencji Sejmu miało miejsce na posiedzeniu nr 4 w dniu 23 stycznia 2020 r. Projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Od tego czasu przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej nie mają informacji by działo się cokolwiek z projektem. Obawiają się, że projekt nie jest procedowany, podobnie jak miało to miejsce w poprzedniej kadencji Sejmu.

➡ W 2020 r. Senat RP podjął inicjatywę ustawodawczą w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to projekt przewiduje przyznawanie dodatków do emerytur ze względu na przynależność danej osoby do OSP.

➡ Oba projekty ustaw przewidują korzystniejsze rozwiązania w sprawie dodatków do emerytur dla członków OSP, chociażby w zakresie wymaganego okresu udziału w działaniach ratowniczych. Odpowiednio - projekt społeczny 10 lat, projekt senacki 20 lat. Także korzystniejsze są propozycje z punktu widzenia wysokości tego dodatku. https://www.youtube.com/watch?v=FIV-b45ZGP0&feature=share...