Fundusz Sprawiedliwości


Fundusz Sprawiedliwości dla strażaków z OSP, nabór dla województwa łódzkiego

Zgodnie z harmonogramem Ministerstwo Sprawiedliwości, w poniedziałek 16 kwietnia 2018 r. ogłosiło nabór wniosków ze środków Funduszu Sprawiedliwości dedykowany dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa łódzkiego. Maksymalna pula środków do wykorzystania dla woj. łódzkiego wynosi 7 500 000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

Zgodnie z realizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości programem, o wsparcie mogą się ubiegać gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP z terenu woj. łódzkiego, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi.

Szczegóły naboru oraz instrukcja ich składania są dostępne do pobrania na stronie:

SZCZEGÓŁY NABORU I INSTRUKCJA TUTAJ

Jak złożyć wniosek – krok po kroku:Gmina lub miasto na prawach powiatu, po zebraniu zapotrzebowania od Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu, składa wniosek do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych lub innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

Jak to zrobić?

1. Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl

2. Następnie na stronie należy wybrać z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakładce https://witkac.pl/#/contest/view?id=6347

3. Należy wypełnić wniosek, wybierając z listy sprzęt i wyposażenie, jakie jest potrzebne jednostkom OSP z terenu danej gminy zgodnie z zamkniętym katalogiem sprzętów wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

4. W ramach wniosku, należy dokładnie wypełnić kosztorys, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez poszczególne ochotnicze straże pożarne z terenu realizacji zadania.

5. Należy zwrócić uwagę na właściwe wypełnienie wszystkich pól we wniosku w systemie elektronicznym i dodanie załączników.

6. Należy wydrukować wniosek wypełniony w systemie elektronicznym.

7. Wydrukowany wniosek podpisują osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy.

8. Odnośnie załączników wymagane jest:

• potwierdzenie założenia odrębnego rachunku bankowego,
• opinia Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zasadności zakupów wskazywanych w kosztorysie dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych oraz poświadczone za zgodność z oryginałem:
• dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu składającego wniosek np. statut gminy,
• umocowanie osób reprezentujących wnioskodawcę (np. zaświadczenie o wyborze wójta / burmistrza / prezydenta, akt powołania sekretarza, pełnomocnictwo),

9. Termin składania wniosków:
• w systemie www.witkac.pl od 16 kwietnia 2018 r., od godziny 12:00 do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godziny 18:00;
• wygenerowany i wydrukowany z systemu www.witkac.pl, podpisany (jeszcze raz przypominamy – wymagane jest złożenie podpisów przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań ze strony wnioskodawcy) wraz z załącznikami, należy niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 roku, przekazać do Ministerstwa Sprawiedliwości (decyduje data wpływu do Kancelarii Głównej / Biura Podawczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Biuro podawcze Ministerstwa Sprawiedliwości czynne jest do godziny 15:30).

10. Wnioskodawca (gmina lub miasto na prawach powiatu) jest zobligowany do złożenia jednego wniosku obejmującego potrzeby wszystkich OSP z terenu realizacji zadania.

11. Wniosek złożony w systemie www.witkac.pl oraz w wersji papierowej musi posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Wnioski o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

12. Wydrukowany i podpisany wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami, należy niezwłocznie przesłać na adres: Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Aleje Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa lub doręczyć osobiście do kancelarii głównej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to bardzo ważne, ponieważ wersja papierowa musi dotrzeć do Ministerstwa Sprawiedliwości najpóźniej do dnia 7 maja 2018 r.

13. Konieczny jest dopisek na kopercie: "Wniosek do VIII naboru wniosków w Programie I Priorytecie IIIB z Funduszu Sprawiedliwości na rok 2018 – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa DSRiN-I-7211-621/18, województwo łódzkie, NIE OTWIERAĆ".

Najważniejsze uwagi dotyczące naboru:

1. Wnioski składają wyłącznie gminy oraz miasta na prawach powiatu z obszaru województwa łódzkiego, które zbierają zapotrzebowanie od OSP na swoim terenie. W skrócie – gmina kupuje w imieniu własnym z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu. We wniosku musi być wskazane, jaki sprzęt będzie przeznaczony dla konkretnej ochotniczej straży pożarnej z terenu realizacji zadania.

2. W ramach ogłoszonego naboru można kupić tylko wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojazdów.

Podmiot zobligowany jest do opisania w treści wniosku, jaki sprzęt planuje nabyć, przy czym możliwy do zakupu sprzęt został wskazany poniżej:

a) Zadanie 1 – Zestaw ratownictwa medycznego R1
I. Zakup torby ratowniczej – sprzęt ten jest już wpisany w kosztorysie;
II. Nosze typu deska;
III. Szyny typu Kramera.

b) Zadanie 2 – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED): I. Zakup defibrylatora – sprzęt ten jest już wpisany w kosztorysie.

c) Zadanie 3 – Zestaw ratownictwa technicznego, z wyłączeniem pojazdów:

I. Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami;
II. Hydrauliczne nożyce do cięcia;
III. Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów;
IV. Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach;
V. Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO;
VI. Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m;
VII. Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN;
VIII. Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych;
IX. Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych pojemności min. 6 l;
X. Zbijak do szyb hartowanych;
XI. Piła ratownicza do szyb klejonych;
XII. Nóż do pasów bezpieczeństwa;
XIII. Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera;
XIV. Osłona zabezpieczającego poszkodowanego;
XV. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie;
XVI. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów;
XVII. Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi;
XVIII. Pilarka do drewna;
XIX. Detektor napięcia;
XX. Detektor wielo lub jednogazowy (min. Tlen, CO, LEL);
XXI. Agregat prądotwórczy;
XXII. Przenośny zestaw oświetleniowy;
XXIII. Sprzęt do oznakowania terenu akcji;
XXIV. Bosak dielektryczny;
XXV. Latarka akumulatorowa;
XXVI. Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków.

Żadne inne sprzęty poza wyżej wymienionymi nie uzyskają dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Sprzęty które nie są wpisane w kosztorys w systemie www.witkac.pl, trzeba dodać w polu "Dowolne zadanie".

3. Gmina lub miasto na prawach powiatu, które składają wniosek w naborze, muszą obowiązkowo założyć odrębny rachunek bankowy, na który zostaną przekazane środki z Funduszu Sprawiedliwości.

4. Obowiązkowe jest zabezpieczenie przez gminę wkładu własnego finansowego w wysokości tylko 1% wartości zadań objętych wnioskiem.

5. Należy pamiętać i dopilnować, aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej i papierowej zgodnie z terminami wskazanymi w ogłoszeniu.

Wsparcie Związku OSP RPZwiązek Ochotniczych Straży Pożarnych RP podjął współpracę ze Związkiem Gmin Wiejskich RP w zakresie wsparcia przygotowywania ofert przez Urzędy Gmin na terenie całego kraju podczas ogłaszania kolejnych naborów wniosków z Funduszu Sprawiedliwości.

Wszystkich informacji dotyczących naboru oraz szczegółów związanych z przygotowaniem wniosku udzielą druhnom i druhom Oddziały Terenowe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W województwie łódzkim jest to: Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, 95-080 Tuszyn, ul. Źródlana 29 42 645-84-44, www.zosprp-lodz.pl, lodz@zosprp.pl.

Wszelkich informacji można również zasięgnąć w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości: CZYTAJ TUTAJ