Środki dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości


Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło ogólnopolski program, dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości przekraczającej 100 milionów złotych. Środki będą pochodzić z Funduszu Sprawiedliwości.

Nabory będą ogłaszane w kolejnych województwach według poniższego terminarza:
* Podkarpackie – nabór ogłoszono 2.02. b.r.
* Świętokrzyskie – 19 lutego 2018 r.
* Dolnośląskie – 5 marca 2018 r.
* Śląskie – 19 marca 2018 r.
* Opolskie – 3 kwietnia 2018 r.
* Łódzkie – 16 kwietnia 2018 r.
* Pomorskie – 7 maja 2018 r.
* Kujawsko-pomorskie – 21 maja 2018 r.
* Zachodniopomorskie – 11 czerwca 2018 r.
* Lubelskie – 25 czerwca 2018 r.
* Mazowieckie – 9 lipca 2018 r.
* Warmińsko-mazurskie – 23 lipca 2018 r.
* Wielkopolskie – 6 sierpnia 2018 r.
* Podlaskie – 21 sierpnia 2018 r.
* Lubuskie – 3 września 2018 r.

Zgodnie z przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości programem, o wsparcie będą mogły się ubiegać - w ramach ogłaszanych w kolejnych województwach naborach wniosków - gminy i miasta na prawach powiatu z całego kraju.

Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych OSP.

Ogólnopolski program ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest kontynuacją pilotażowego projektu realizowanego przez ministerstwo we współpracy z Samorządami na terenie województwa małopolskiego. Do chwili obecnej za kwotę 10 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono m.in. ponad 200 defibrylatorów i 600 zestawów ratowniczych, które będą służyły poprawie bezpieczeństwa, ratowaniu zdrowia i życia służąc małopolskim druhom z OSP.

Szczegóły naboru, formularze wniosków oraz instrukcja ich składania są dostępne do pobrania na stronie www.ms.gov.pl oraz www.bip.ms.gov.pl .

Jak złożyć wniosek – krok po kroku:Gmina lub miasto na prawach powiatu, po zebraniu zapotrzebowania od Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu, składa wniosek do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych lub innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

Jak to zrobić?Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl

Następnie na stronie należy wybrać z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości Należy wypełnić wniosek, wybierając z listy sprzęt i wyposażenie, jakie jest potrzebne jednostkom OSP z terenu danej gminy (defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojazdów). W ramach wniosku, należy dokładnie wypełnić kosztorys, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. Należy zwrócić uwagę na właściwe wypełnienie wszystkich pól we wniosku w systemie elektronicznym i dodanie załączników. Należy wydrukować wniosek wypełniony w systemie elektronicznym. Wydrukowany wniosek podpisują osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy.

Odnośnie załączników wymagane jest:
* potwierdzenie założenia odrębnego rachunku bankowego, oraz poświadczone za zgodność z oryginałem:
* dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu składającego wniosek np. statut gminy,
* umocowanie osób reprezentujących wnioskodawcę
(np. zaświadczenie o wyborze wójta / burmistrza / prezydenta, akt powołania sekretarza, pełnomocnictwo),

Wydrukowany i podpisany wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami, należy niezwłocznie przesłać na adres: Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Aleje Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa lub doręczyć osobiście do kancelarii głównej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Najważniejsze uwagi dotyczące naboru:


1. Wnioski składają wyłącznie gminy oraz miasta na prawach powiatu, które zbierają zapotrzebowanie od OSP na swoim terenie W skrócie – gmina kupuje w imieniu własnym z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu.
2. W ramach ogłoszonego naboru można kupić tylko wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojazdów.
3. Gmina lub miasto na prawach powiatu, które składają wniosek w naborze, muszą obowiązkowo założyć odrębny rachunek bankowy, na który zostaną przekazane środki z Funduszu Sprawiedliwości.
4. Obowiązkowe jest zabezpieczenie przez gminę wkładu własnego finansowego w wysokości tylko 1% wartości zadań objętych wnioskiem.
5. Należy pamiętać i dopilnować, aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej i papierowej zgodnie z terminami wskazanymi w ogłoszeniu.

Wsparcie Związku OSP RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP podjął współpracę ze Związkiem Gmin Wiejskich RP w zakresie wsparcia przygotowywania ofert przez Urzędy Gmin na terenie całego kraju podczas ogłaszania kolejnych naborów wniosków z Funduszu Sprawiedliwości.

Wszystkich informacji dotyczących naboru oraz szczegółów związanych z przygotowaniem wniosku udzielą druhnom i druhom Oddziały Terenowe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W województwie łódzkim jest to:

Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego z siedzibą 95-080 Tuszyn ul. Źródlana 29 tel. 42 645 84 44 wew. 21-23 lub 790 60 90 13 albo jego filie w terenie:

Piotrkowie Trybunalskim tel. 790 60 90 12,
Skierniewicach tel 790 60 90 74,
Sieradzu tel. 790 60 90 53.

Informując o powyższym zwracamy się z prośbą do druhów Prezesów o przekazanie informacji do właściwych terytorialnie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zainteresowanie samorządów współpracą w zakresie realizacji zadania z Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP woj. łódzkiego.